English version

SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj >>

Szukanie zaawansowane


MENU
UNIA EUROPEJSKA
HISTORIA
PRODUKTY
CERTYFIKATY
REFERENCJE
KONTAKT
KARIERA
ZAPYTANIE OFERTOWE
MAPA SERWISU
WSK Kraków Sp. z o.o.

ul. Nad Wodą 54
32-080 Zabierzów
tel/fax: +48 12 633-14-00

e-mail: sekretariat@wsk.com.plUNIA EUROPEJSKAZabierzów, 29.05.2018 r.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badań przemysłowych w zakresie opracowania koncepcji automatyki pomp ciepła typu powietrze woda oraz przeprowadzenie badań w zakresie procesów cieplnych i parametrów pracy pompy ciepła zależnie od dobranej automatyki.
Termin składania ofert upływa 04.07.2018 r. o godz. 9.00.
Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym:
Zapytanie ofertowe nr 1/2018/RPMP
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Postępowanie rozstrzygnięte
Informacja o wybranym wykonawcy: Konsorcjum Naukowe zawarte pomiędzy Instytutem Zrównoważonej Energii "Miękinia" spółka z ograniczoną odpowiedzialnoœcią a Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk


Zabierzów, 09.10.2017 r.

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Projektanta w zadaniu - Badania przemysłowe nad modułem grzewczo-chłodniczym o mocy grzewczej ok. 6-10 kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. oraz modułem grzewczo-chłodniczym typu powietrze-woda o mocy 8-17 kW bez zintegrowanego zbiornika c.w.u. oraz w zadaniu - prace rozwojowe - finalne przygotowanie prototypów pomp ciepła typu powietrze-woda o mocy grzewczej ok 6-10 kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. oraz o mocy 8-17 kW bez zintegrowanego zbiornika c.w.u. oraz wyznaczenie rzeczywistego średniorocznego współczynnika efektywności SPF obu prototypów - zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Termin składania ofert upływa 17.10.2017 r. o godz. 9.00.
Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym:
Zapytanie ofertowe nr 5/2017/RPMP
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Postępowanie rozstrzygnięte
Informacja o wybranym wykonawcy: Jakub Gołębiewski


Zabierzów, 04-10-2017 r.

Zapraszamy do składania ofert na dostawę:

1. Symulatora (6-10 kW) warunków grzewczych/chłodniczych w zadaniu - Badania przemysłowe nad modułem grzewczo-chłodniczym o mocy grzewczej ok. 6-10 kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. oraz modułem grzewczo-chłodniczym typu powietrze-woda o mocy 8-17 kW bez zintegrowanego zbiornika c.w.u.
Zapytanie ofertowe nr 1/2017/RPMP

Postępowanie rozstrzygnięte
Informacja o wybranym wykonawcy: P.R.B. HYDRO-KAM Kamil Pajdak

2. Symulatora (8-17 kW) warunków grzewczych/chłodniczych w zadaniu - Badania przemysłowe nad modułem grzewczo-chłodniczym o mocy grzewczej ok. 6-10 kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. oraz modułem grzewczo-chłodniczym typu powietrze-woda o mocy 8-17 kW bez zintegrowanego zbiornika c.w.u.
Zapytanie ofertowe nr 2/2017/RPMP

Postępowanie rozstrzygnięte
Informacja o wybranym wykonawcy: P.R.B. HYDRO-KAM Kamil Pajdak

3. Analizatora parametrów powietrza dla pompy ciepła powietrze-woda 6 do 10 kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.u.w. w zadaniu - Badania przemysłowe nad modułem grzewczo-chłodniczym o mocy grzewczej ok. 6-10 kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. oraz modułem grzewczo-chłodniczym typu powietrze-woda o mocy 8-17 kW bez zintegrowanego zbiornika c.w.u.
Zapytanie ofertowe nr 3/2017/RPMP

Postępowanie rozstrzygnięte
Informacja o wybranym wykonawcy: METRONIC SYSTEMS Andrzej Kurdziel

4. Analizatora parametrów powietrza dla pompy ciepła powietrze-woda 8 do 17 kW bez zintegrowanego zasobnika c.w.u. w zadaniu - Badania przemysłowe nad modułem grzewczo-chłodniczym o mocy grzewczej ok. 6-10 kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. oraz modułem grzewczo-chłodniczym typu powietrze-woda o mocy 8-17 kW bez zintegrowanego zbiornika c.w.u.
Zapytanie ofertowe nr 4/2017/RPMP

Postępowanie rozstrzygnięte
Informacja o wybranym wykonawcy: METRONIC SYSTEMS Andrzej Kurdziel


Termin składania ofert upływa 12.10.2017 r. o godz. 9.00.

Zabierzów, 28.09.2017 r.

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Projektanta w zadaniu - Badania przemysłowe nad modułem grzewczo-chłodniczym o mocy grzewczej ok. 6-10 kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. oraz modułem grzewczo-chłodniczym typu powietrze-woda o mocy 8-17 kW bez zintegrowanego zbiornika c.w.u. oraz w zadaniu - prace rozwojowe - finalne przygotowanie prototypów pomp ciepła typu powietrze-woda o mocy grzewczej ok 6-10 kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. oraz o mocy 8-17 kW bez zintegrowanego zbiornika c.w.u. oraz wyznaczenie rzeczywistego średniorocznego współczynnika efektywności SPF obu prototypów - zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Termin składania ofert upływa 06.10.2017 r. o godz. 9.00.
Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym:
Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego


Postępowanie unieważniono ze względu na brak ofert nie podlegających odrzuceniu.


Zabierzów, 08.06.2017 r.

W dniu wczorajszym podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Umowa numer: RPMP.01.02.01-12-0431/16-00

o dofinansowanie Projektu: Opracowanie Innowacyjnych technologii dla pomp ciepła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-202, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w wyniku których powstaną dwa prototypy sprężarkowych pomp ciepła typu powietrze woda - jeden o mocy ok. 6-10 kW dla temperatury zasilania 35 stopni C ze zintegrowanym zbornikiem c.w.u., a drugi o mocy ok 8-17 kW dla temperatury zasilania 35 stopni C bez zbirnika c.w.u. /

Wartość projektu: 3 366 968,10 PLN
Całkowita wartość dofinansowania: nie więcej niż 1 976 004,76 PLN

Efektem projektu będą innowacyjne pompy ciepła z zaprojektowanym układem chłodniczym i automatyką sterującą, w celu uzyskania najbardziej korzystnego rocznego współczynnika efektywności SCOP/SPF.

Zabierzów, 05.08.2016 r.

"Zapytanie ofertowe nr 01/08/2016/RPO
na stanowisko Konsultant Naukowy Projektu"

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie osoby, która zostanie zatrudniona na podstawie umowy zlecenia na stanowisku "Konsultanta naukowego projektu" w ramach planowanego do realizacji projektu "Opracowanie innowacyjnych technologii dla pomp ciepła", o który Zamawiający będzie aplikował w ramach Poddziałania 1.2.1 "Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe w formacie *.pdf

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty - pobierz
Zabierzów, 18.12.2015 r.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, na realizację projektu pod tytułem "Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w celu zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności WSK KRAKÓW Sp. z o.o.", ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie usług określonych w przedmiocie zapytania ofertowego.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty - pobierz
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału - wykonawcami usługi mogą być tylko podmioty spełniające warunki udziału zawarte w oświadczeniu - pobierz
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo w rozumieniu art. 6c Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - pobierz
Kraków, 15.03.2012 r.

W dniu 15 marca 2012 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie udziału w programie promocji o charakterze ogólnym nr POIG.06.05.02-00-096/11-00 Projektu "GreenBiz 2011" w ramach poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program promocji o charakterze ogólnym: GreenBiz 2011 Ho Chi Minh/Wietnam, 15-16 września 2011

Wartość projektu: 10 630,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 4331,25 PLN

Okres kwalifikowania wydatków: od 17.11.2010 r. do 16.10.2011 r.

Kraków, 21.08.2009 r.

W dniu 21 sierpnia 2009 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-12-042/09-00 Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka 2007-2013

Tytuł projektu: Rozwój firmy WSK Kraków sp. z o.o. poprzez przygotowanie planu rozwoju eksportu

Wartość projektu: 15 250,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 10 000,00 PLN

Okres realizacji: do 30.09.2009Kraków, 08.06.2009 r.

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie
nr WND-POIG.06.01.00-12-042/09 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1
"Paszport do Eksportu" zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradczych poprzez przygotowanie planu rozwoju eksportu.

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikiem więcej>>

W dniu 22 grudnia 2008 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-12-016/08-00 UDA-POIG.04.01.00-12-016/08-00 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B +R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka 2007-2013

Tytuł projektu: Badania przemysłowe i rozwojowe nad wdrożeniem energooszczędnych pomp ciepła (29.23.12-73.90)

Wartość projektu: 7 435 355,52 PLN

Udział Unii Europejskiej: 3 654 160,08 PLN

Okres realizacji: od 10.2008 do 11.2009
  PRODUKTY